★ Free online encyclopedia. Did you know?                                               

Poboación (bioloxía)

En bioloxía unha poboación é un conxunto de individuos da mesma especie que ocupan unha área concreta nun momento determinado. As poboacións poden estudarse dende dous puntos de vista: a distribución no tempo e a distribución no espazo dos organi ...

                                               

Arrecife de coral

Un arrecife de coral ou barreira coralina é un tipo de arrecife que se desenvolve en augas tropicais. Aínda que os corais supoñen a maior parte da infraestrutura e a masa dun arrecife de coral, os organismos máis responsables no crecemento do arr ...

                                               

Biótopo

O biótopo é o espazo físico, natural e limitado onde habita unha determinada biocenose ou comunidade. Trátase dunha unidade ambiental ocupada por organismos de diversas especies que posúen un hábitat relativamente uniforme. A noción de biótopo fo ...

                                               

Ecosistema

Un ecosistema é unha comunidade de organismos vivos considerados en conxunto coas compoñentes non-vivas do ambiente, que interactúan entre si como un sistema. As compoñentes bióticas e as abióticas interctúan a través dos ciclos de nutrientes e o ...

                                               

Estepa (bioma)

A estepa é un bioma que comprende un territorio chan e extenso, de vexetación herbácea, propio de climas extremos e escasas precipitacións. Tamén se asocia a un deserto frío para establecer unha diferenza cos desertos tórridos. Estas rexións ácha ...

                                               

Fauna profunda

De todos os ecosistemas da Terra, un dos máis descoñecidos é o dos fondos profundos dos océanos, non en van se di que está mellor coñecida a Lúa. A importancia destes ecosistemas reside na súa grande extensión. Así, o océano ocupa o 71% da superf ...

                                               

Pradaría

Unha pradaría ou pradería é unha terra chá ou de relevo suave, húmida ou de regadío, na cal seméntase e medra a herba co fin de xerar pasto para o gando. Polo xeral os prados mesofíticos medran en rexións húmidas e non moi frías, nas que apenas e ...

                                               

Sebe

Unha sebe, sebeiros ou barda é unha asociación de zonas de matogueira e árbores situadas entre os campos de cultivo ou leiras das casas co fin de marcar os lindeiros das terras. As sebes constitúen auténticas "illas" de biodiversidade. Nalgúns ca ...

                                               

Tundra

A tundra é un terreo aberto e chan, de clima subglacial e subsolo xeado, carente de vexetación arbórea, solo cuberto de musgos e liques, e ás veces pantanoso.

                                               

Turbeira

Unha turbeira é un ecosistema húmido, un tipo de braña aceda na que se acumulou materia orgánica en forma de turba. Están composta principalmente por plantas higrófilas que ao medrar e sucedérense no tempo e no espazo acumulan gran cantidade de m ...

                                               

Uceira

Unha uceira ou uzal é un monte ou terreo poboado principalmente de uces. Outros nomes destas formacións son breixeira, moural e urceira. Atopamos uceiras en diferentes partes do mundo, sendo moi abundantes na Europa atlántica, como nas Illas Brit ...

                                               

Agasallo nupcial

En etoloxía denomínase agasallo nupcial, galano nupcial, obsequio nupcial, presente nupcial, ou regalo nupcial, ao comportamento animal adoptado por un macho que presenta alimentos ou substancias nutritivas á femia mentres a cortexa, se aparea co ...

                                               

Bandada mixta de alimentación

Unha bandada mixta de alimentación ou bandada de especies mixtas de alimentación, tamén chamada partida mixta de caza, é unha bandada de aves xeralmente insectívoras de diferentes especies que se xuntan para moverse xuntas polo seu hábitat mentre ...

                                               

Canibalismo (zooloxía)

En zooloxía, o canibalismo é o acto dun individuo dunha especie que come a todo ou unha parte dun individuo da mesma especie para alimentarse. O canibalismo é común nas interaccións ecolóxicas no reino animal e foi rexistrada en máis de 1 500 esp ...

                                               

Comportamento agonístico

O comportamento agonístico é calquera comportamento social relacionado coa loita. O termo ten un significado máis amplo que simplemente un comportamento agresivo porque inclúe tamén as ameazas, exhibicións, retiradas, aplacamentos, e conciliación ...

                                               

Cripse

En ecoloxía, a cripse é a capacidade que ten un animal de evitar a súa observación ou detección por outros animais. Pode ser unha estratexia de predación ou unha adaptación antipredador. Os métodos inclúen a camuflaxe, a nocturnidade, un estilo d ...

                                               

Dominancia (etoloxía)

A dominancia en etoloxía é o "acceso preferente individual aos recursos sobre outros" individuos A dominancia no contexto da bioloxía e antropoloxía é o estado de ter un maior status social en relación cun ou máis individuos, que reaccionan submi ...

                                               

Incubación dos ovos

A incubación, ou de xeito máis informal chocado dos ovos, é o proceso utilizado polos animais que poñen ovos para chocalos, xeralmente sentando sobre eles. Tamén se chama incubación o desenvolvemento do embrión dentro do ovo. A incubación pode te ...

                                               

Locomoción acuática

En bioloxía, a locomoción acuática é o movemento propulsado a través dun medio líquido que realizan os seres vivos. Os sistemas propulsores máis simples están compostos por cilios e flaxelos. A natación evolucionou varias veces en diversos gupos ...

                                               

Polixinia en animais

A polixinia é un sistema de apareamento no cal un macho vive e aparéase con moitas femias, pero cada femia só se aparea cun único macho. Os sistemas nos que varias femias se aparean con varios machos defínense como promiscuos ou polixinándricos. ...

                                               

Toxicidade

A toxicidade é unha medida usada para medir o grao tóxico ou velenoso dalgúns elementos. O estudo dos velenos coñécese como toxicoloxía. A toxicidade pode referirse ao efecto desta sobre un organismo completo, como un ser humano, unha bacteria ou ...

                                               

Toxicoloxía

A toxicoloxía é a ciencia que estuda os velenos. Unha definición máis adecuada se cadra sexa aquela que considera a toxicoloxía como "a rama da ciencia que estuda os efectos nocivos das substancias químicas sobre os organismos, así como as súas i ...

                                               

Ácido domoico

O ácido domoico é a neurotoxina causante da ASP, asociado con certas floracións de algas tóxicas. Trátase dun aminoácido heterocíclico análogo do ácido kaínico.

                                               

Análise de drogas en pelo

A análise de tóxicos no pelo é unha práctica iniciada a mediados do século XIX. En 1858 o químico alemán Casper efectuou a análise de arsénico en individuos expostos. En 1934, o toxicólogo francés Kohn-Abrest publicou a determinación de arsénico ...

                                               

Análise toxicolóxica

Denomínase análise toxicolóxica o conxunto de procesos analíticos que teñen por obxecto o illamento, a identificación e a determinación cuantitativa dos tóxicos, tanto nun ser vivo coma nun cadáver, coa finalidade de permitir o diagnóstico da int ...

                                               

Cardiotoxicidade

A cardiotoxicidade é a toxicidade que afecta ao corazón. Dende un punto de vista estritamente toxicolóxico, o corazón é afectado especialmente polas substancias vasoconstritoras, vasodilatadoras e vasopermeabilizantes. Os trastornos da función ca ...

                                               

Cianuro

O cianuro é un anión monovalente de representación CN -. O mesmo contén o grupo cianuro, que consiste dun átomo de carbono cun enlace triplo cun átomo de nitróxeno. Os compostos orgánicos que posúen grupo funcional -C≡N encostado a un residuo alq ...

                                               

Conotoxina

As conotoxinas son un tipo de péptidos neurotóxicos illados do veleno do gasterópodo mariño do xénero Conus. As conotoxinas son péptidos que constan de 10 a 30 residuos de aminoácidos, que se caracterizan or ter unha ou máis pontes disulfuro. As ...

                                               

Dioxina

As dioxinas son un grupo de substancias aromáticas que teñen como núcleo central o 1.10-dioxantraceno ou dibenzo-p-dioxina. Estas substancias son organocloradas, estables, bioacumulativas, incoloras e inodoras. Son solubles en graxas e lixeiramen ...

                                               

Droga de deseño

O termo drogas de deseño abarca un amplo grupo de psicofármacos sintéticos producidos de forma clandestina que asemellan algunhas das drogas ilegais ou ilícitas de amplo consumo. Deriva do termo anglosaxón" designer drugs”,consolidado por Gary He ...

                                               

Ensaios in vitro para a avaliación da toxicidade

Os estudos in vitro ocupan un lugar moi relevante no contexto dos métodos alternativos na investigación da toxicidade, xa que constitúen a alternativa máis salientable aos estudos in vivo, repolándoos nalgunhas ocasións.

                                               

Estricnina

A estricnina é un alcaloide cristalino moi tóxico. Foi moi usado como pesticida, principalmente para matar ratos. Porén, debido á súa alta toxicidade, non só en ratos, senón tamén en varios animais, seu uso está prohibido en moitos países. É prac ...

                                               

Hepatotoxicidade

A hepatotoxicidade é a toxicidade relativa ao fígado, órgano multilobular de gran tamaño situado na cavidade abdominal. A súa función está intimamente relacionada coa do aparello dixestivo. Ademais é o centro neurálxico do metabolismo, fundamenta ...

                                               

Métodos alternativos na investigación da toxicidade

Os métodos alternativos na investigación da toxicidade son un conxunto de técnicas que teñen como obxectivo fundamental recadar información acerca das características toxicolóxicas dunha substancia química limitando ou substituíndo a realización ...

                                               

Nefrotoxicidade

A nefrotoxicidade é a toxicidade exercida sobre os riles, órganos cuxa integridade funcional é esencial para o mantemento da homeostase corporal dos seres humanos. Isto é debido o seu papel primordial en funcións tan esenciais coma a excreción do ...

                                               

Neurotoxicidade

A neurotoxicidade é un termo que fai referencia a determinadas alteracións funcionais, estruturais e bioquímicas no sistema nervioso, que provocan diferentes efectos adversos como consecuencia dunha exposición a unha substancia química. Estes xer ...

                                               

Ototoxicidade

A ototoxicidade é o efecto nocivo, de carácter reversible ou irreversible, producido sobre o oído por diversas substancias denominadas ototóxicos e que afectará á audición ou ó equilibrio. Desta definición exclúense as substancias que actúan a tr ...

                                               

Saliva no control de drogas

A saliva pertence ao grupo das chamadas mostras alternativas na detección de diversos fármacos e drogas, xunto co pelo, suor e unllas, converténdose a súa análise nunha técnica de gran utilidade nos últimos 20 anos. Unha denominación máis correct ...

                                               

Submisión química

A submisión química foi descrita en 1982 para referirse á administración dun produto a unha persoa sen o seu coñecemento para provocar unha modificación do seu grao de vixilancia, do seu estado de consciencia e da súa capacidade de xuízo, con fin ...

                                               

Test de Ames

A preocupación pola presenza de substancias químicas tóxicas e o descubrimento de mutáxenos no ambiente aumenta día a día a causa do risco de cancro e enfermidades hereditarias na poboación. Á hora de abordar experimentalmente o problema da mutax ...

                                               

Tetanospasmina

A tetanospasmina ou toxina tetánica é unha neurotoxina extremadamente potente producida pola célula vexetativa de Clostridium tetani en condicións anaerobias, que causa o tétano. Non se coñece que teña algunha función para os clostridios no ambie ...

                                               

Toxicoloxía do tabaco

O tabaco é considerado como unha droga aditiva caracterizada por xerar uso compulsivo, efectos psicoactivos e conduta reforzada en quen a consome. Ademais, unha vez instaurada a adición, o cesamento no consumo provocará a aparición dunha síndrome ...

                                               

Toxina botúlica

A toxina botúlica, toxina botulínica ou botulina é unha proteína e neurotoxina producida pola bacteria Clostridium botulinum. É a toxina máis agudamente mortal que se coñece, cunha dose letal media en humanos de 1.3–2.1 ng / kg por vía intravenos ...

                                               

Contaminación do solo

A contaminación do solo é un proceso mediante o cal un solo pode degradarse ó acumularse nel substancias a niveis tan altos que repercuten negativamente no comportamento dos solos. As substancias, a estes niveis de concentración, vólvense tóxicas ...

                                               

Cambisol

Un cambisol é, na Base de Referencia Mundial para os Recursos do Solo, un grupo de solo que presenta polo menos un horizonte subsuperficial incipiente, o que se evidencia por cambios na estrutura ou na cor, polo contido de arxila ou carbonato, etc.

                                               

Podzol

O podzol é un tipo de solo característico de climas fríos e húmidos ou temperado frío, con abundantes precipitacións, que se caracteriza por unha alta lixiviación, que propicia que unha grande cantidade de substancias superficiais migren a niveis ...

                                               

Regosol

Un regosol é, na Base de Referencia Mundial para os Recursos do Solo, un tipo de solo mineral moi pouco desenvolvido que se asenta sobre materiais non consolidados.

                                               

Umbrisol

O termo umbrisol deriva do vocábulo latino "umbra" que significa "sombra", facendo alusión á cor escura do seu horizonte superficial. É un dos 32 grupos de solo recollidos na Base de Referencia Mundial para os Recursos do Solo. O código WRB de Gr ...

                                               

Acrásidos

Os acrásidos ou Acrasidae son unha familia de protistas que pertencen ao grupo dos Percolozoa, orde Acrasida. Son un tipo de mofos mucosos, pero non están relacionados cos outros mofos mucosos clasificados como micetozoos. As células individuais ...

                                               

Escavados

Os escavados ou Excavata son un grupo importante de protistas, que se consideran un reino nalgunhas clasificacións modernas, formado por organismos eucariotas unicelulares. A categoría filoxenética Excavata foi proposta por Cavalier-Smith en 2002 ...

Users also searched:

home,

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →