Back

★ Gas - estados da materia ..Gas
                                     

★ Gas

O gas é o estado da materia cando non ten forma nin volume de seu. A súa principal composición son moléculas non unidas, expandidas e con pouca forza de atracción, provocando que o gas se expanda para ocupar todo o volume do recipiente que o contén.

É considerado nalgúns dicionarios como sinónimo de vapor, aínda que non hai que confundir os seus conceptos, pois este termo debe usarse estritamente para referirse a aquel gas que se pode condensar por presurización a temperatura constante.

                                     

1. Etimoloxía

En 1648, o químico Jan Baptist van Helmont, considerado o pai da química pneumática, creou o vocábulo "gas" durante un tempo empregouse tamén "estado aeriforme", a partir do termo grego kaos desorde para definir as características do dióxido de carbono. Esta denominación estendeuse despois a todos os corpos gasosos, tamén chamados fluídos elásticos, fluídos compresibles ou aires, e empregouse para designar un dos estados da materia.

                                     

2. Características

Como a meirande parte dos gases son difíciles de observar directamente cos nosos sentidos, están descritos a través do uso de catro propiedades físicas ou características macroscópicas: presión, volume, número de partículas e temperatura. Estas catro características foron observadas en repetidas ocasións por científicos como Robert Boyle, Jacques Charles, John Dalton, Gay-Lussac e Amedeo Avogadro para unha variedade de gases en diversos ámbitos. Os seus estudos detallados levaron finalmente a unha relación matemática entre esas propiedades expresada pola lei dos gases ideais.

                                     

3. Leis dos gases

Existen varias leis derivadas de modelos simplificados da realidade que relacionan a presión, o volume e a temperatura dun gas.

Lei xeral dos gases

Combinando as tres leis anteriores obtense:

P V T = C {\displaystyle \qquad {\frac {PV}{T}}=C}
                                     

3.1. Leis dos gases Lei de Boyle-Mariotte

A lei de Boyle-Mariotte, formulada por Robert Boyle e Edme Mariotte, é unha das leis que relaciona o volume e a presión dunha certa cantidade de gas mantida a temperatura constante. A lei di que a unha temperatura constante e para unha masa dada dun gas o volume do gas varía de xeito inversamente proporcional á presión absoluta do recipiente:

P V = k {\displaystyle PV=k\,}

                                     

3.2. Leis dos gases Lei de Charles

A lei de Charles di que a unha presión dada, o volume ocupado por unha certa cantidade dun gas é directamente proporcional á súa temperatura. Matematicamente a expresión é:

V 1 T 1 = V 2 T 2 {\displaystyle {\frac {V_{1}}{T_{1}}}={\frac {V_{2}}{T_{2}}}} o V 1 V 2 = T 1 T 2 {\displaystyle {\frac {V_{1}}{V_{2}}}={\frac {T_{1}}{T_{2}}}}.

en termos xerais:

V1 * T2 = V2 * T1

                                     

3.3. Leis dos gases Lei xeral dos gases

Combinando as tres leis anteriores obtense:

P V T = C {\displaystyle \qquad {\frac {PV}{T}}=C}
                                     

3.4. Leis dos gases Lei dos gases ideais

Da lei xeral dos gases obtense a lei dos gases ideais. A súa expresión matemática é:

P ⋅ V = n ⋅ R ⋅ T {\displaystyle P\cdot V=n\cdot R\cdot T}

onde P é a presión, V o volume, n o número de moles, R a constante universal dos gases ideais e T a temperatura en kelvins. Tomando o volume dun mol a unha atmosfera de presión e a 273 K, como 22.4 L obtense o valor de R= 0.082 atm l K −1 mol −1. No Sistema Internacional de Unidades R = 8.31451 J K −1 mol −1.

Desta lei dedúcese que un mol 6.022×10 23 átomos o moléculas de gas ideal ocupa sempre un volumen igual a 22.4 litros a 0 °C e 1 atmosfera.

                                     

4. Comportamento dos gases

Para o comportamento térmico de partículas da materia existen catro cantidades medibles que son de grande interese: presión, volume, temperatura e masa da mostra do material.

Calquera gas consíderase un fluído porque ten as propiedades que lle permiten comportarse como tal. As súas moléculas, en continuo movemento, colisionan elasticamente entre elas e contra as paredes do recipiente que o contén, contra as que exercen unha presión permanente. Se o gas se quenta esta enerxía calorífica convértese en enerxía cinética das moléculas, é dicir, as moléculas móvense con maior velocidade, polo que o número de choques contra as paredes do recipiente aumenta en número e enerxía. Como consecuencia a presión do gas aumenta, se as paredes do recipiente non son ríxidas, o volume do gas aumenta.

Un gas tende a ser activo quimicamente debido a que a súa superficie molecular é tamén grande, é dicir, ao estaren as súas partículas en continuo movemento chocando unhas coas outras fai máis fácil o contacto entre unha substancia e outra, aumentando a velocidade de reacción en comparación cos líquidos ou os sólidos.

Para entender mellor o comportamento dun gas, sempre se realizan estudos con respecto ao gas ideal, aínda que este en realidade nunca existe e as propiedades deste son:

 • O tamaño das moléculas do gas é moi pequeno, polo que o volume que ocupan as moléculas é desprezable en comparación co volume total do recipiente. A densidade dun gas é moi baixa.
 • Unha substancia gasosa pura está constituída por moléculas de igual tamaño e masa. Unha mestura de substancias gasosas está formada por moléculas diferentes en tamaño e masa.
 • Debido á gran distancia entre unhas moléculas e outras e a que se moven a gran velocidade, as forzas de atracción entre as moléculas considéranse desprezables.
 • As moléculas dun gas atópanse en constante movemento a gran velocidade, polo que chocan elasticamente de forma continua entre elas e contra as paredes do recipiente que as contén.

Para explicar o comportamento dos gases, as novas teorías empregan tanto a estatística como a teoría cuántica, ademais de experimentar con gases de diferentes propiedades ou propiedades límite, como o UF 6, que é o gas máis pesado coñecido.

Un gas non ten forma nin volume fixo, caracterízase pola case nula cohesión e a grande enerxía cinética das súas moléculas.                                     

4.1. Comportamento dos gases Cambios de densidade

O efecto da temperatura e a presión nos sólidos e nos líquidos é moi pequeno, polo que tipicamente a compresibilidade dun líquido ou dun sólido é de 10 −6 bar −1 bar=0.1 MPa e o coeficiente de dilatación térmica é de 10 −5 K −1.

Por outra banda, a densidade dos gases resulta fortemente afectada pola presión e a temperatura. A lei dos gases ideais describe matematicamente a relación entre estas tres magnitudes:

ρ = p M R T {\displaystyle \rho ={\frac {p\,M}{R\,T}}}

onde R {\displaystyle R\,} é a constante universal dos gases ideais, p {\displaystyle p\,} é a presión do gas, M {\displaystyle M\,} a súa masa molar e T {\displaystyle T\,} a temperatura absoluta.

Isto significa que un gas ideal a 300 K 27 °C e 1 atm duplicará a súa densidade se aumenta a presión a 2 atm mantendo a temperatura constante ou, alternativamente, se reduce a súa temperatura a 150 K mantendo a presión constante.                                     

4.2. Comportamento dos gases Presión dun gas

Na teoría cinética, a presión dun gas explícase como o resultado macroscópico das forzas implicadas nas colisións das moléculas do gas coas paredes do contedor. A presión pode definirse polo tanto facendo referencia ás propiedades microscópicas do gas.

En efecto, para un gas ideal con N moléculas, cada unha de masa m e que se moven cunha velocidade aleatoria media v rms contido nun volume V, as partículas do gas impactan coas paredes do recipiente dunha maneira que pode calcularse de estatisticamente intercambiando momento linear coas paredes en cada choque e efectuando unha forza neta por unidade de área, que é a presión exercida polo gas sobre a superficie sólida.

A presión pode calcularse como:

P = N m v r m s 2 3 V {\displaystyle P={Nmv_{rms}^{2} \over 3V}} gas ideal

Este resultado é interesante e significativo non só por ofrecer unha forma de calcular a presión dun gas senón tamén porque relaciona unha variable macroscópica observable, a presión, coa enerxía cinética media por molécula, 1 / 2 mv rms ², que é unha magnitude microscópica non observable directamente. O produto da presión polo volume do recipiente é dous terzos da enerxía cinética total das moléculas de gas contidas.                                     
 • da combustión. O combustíbel en si pode ser gasoso como gas natural, gas liquefeito de petróleo GLP gas de síntese ou líquido, como queroseno, óleo
 • Os hidratos de gas tamén chamados clatratos de gas ou hidratos clatratos son sólidos baseados na auga cristalinos, que lembran fisicamente ao xeo, nos
 • nome de gas nobre provén do feito de que non tenden a reaccionar como outros elementos. Debido a isto, tamén son denominados ás veces gases inertes
 • O gas natural é unha mestura de gases encontrado frecuentemente en combustíbeis fósiles, illado ou acompañando ao petróleo. Aínda que a súa composición
 • O gas mostaza foi un tipo de gas bélico inventado e utilizado por Alemaña durante a Primeira Guerra Mundial. Foi o principal gas velenoso dos que Alemaña
 • industriais Gas inerte, gas non reactivo inclúe os gases nobres, pero tamén outros gases Gas nobre, elementos do grupo 18 da táboa periódica Gases usados
 • ambientais, un gas De aí o seu nome comercial gas carbónico. O CO2, mantido en determinadas cantidades no aire atmosférico, é un dos gases responsábeis
 • O gas de síntese ou syngas é unha mestura de gas combustible que consta principalmente de hidróxeno, monóxido de carbono e con frecuencia algo de dióxido
 • do gas desde as profundidades ao longo de fallas xeolóxicas, e a súa posterior precipitación ou cristalización no contacto entre a corrente de gas que
                                     
 • mestura. Na cromatografía de gases a fase móbil é un gas transportador, xeralmente un gas inerte como o helio ou un gas non reactivo como o nitróxeno
 • A hipótese de Gaia foi emitida polo químico James Lovelock en 1969 aínda que publicada en 1979 sendo apoiada e estendida pola bióloga Lynn Margulis.
 • Ex - gai é un termo empregado por algúns terapeutas de reorientación, grupos relixiosos e outros grupos de carácter conservador para describiren a unha
 • de gas o diámetro das vesículas debe estar controlada xeneticamente. Aínda que os xenes que codifican a información para formar vesículas de gas se encontran
 • Gaia é un observatorio espacial da ESA, lanzado no 2013 e con esperanza de funcionamento ata 2022. Está deseñado para a astrometría: medición das posicións
 • Gas é un lugar da parroquia de Tiobre no concello coruñés de Betanzos na comarca de Betanzos. Tiña 52 habitantes no ano 2010 segundo datos do INE, dos
 • que conteñen gases están os acendedores de butano, tanques de gas propano, dispensadores de crema batida e refrixerantes. Inhalando gas butano pode causar
 • Gas é un lugar da parroquia de Souto no concello coruñés de Paderne, na comarca de Betanzos. Segundo o IGE, en 2011 tiña 89 habitantes 49 homes e 40
 • Para o artigo sobre o lugar, véxase Gai Vilaxuste, Portomarín Un gai ou gay do inglés gay, esta do francés gai e esta do latín gaudio é un home homosexual
 • Un gas de envasado é un gas empregado para envasar alimentos ou materiais e evitar ou atrasar así a súa deterioración. Xeralmente son gases inertes, ou
                                     
 • . ga é o Dominio de Nivel Superior xeográfico ccTLD para Gabón.
 • mitoloxía grega unha deusa que encarnaba a Terra Nai. Tamén coñecida como Gaia Terra o seu equivalente romano sería Tellus, aínda que existen certas
 • Gaara 我愛羅? tamén coñecido como Gaara do Deserto 砂漠の我愛羅, Sabaku no Gaara é un personaxe ficticio do manga e anime Naruto, creado por Masashi Kishimoto
 • Cal de Gaián é un lugar da parroquia de Tardade, no concello lugués de Vilalba, na comarca da Terra Chá.
 • aire, incoloro, inodoro e inflamable. Encóntrase no gas natural entre un 75 e un 90 no gas grisú das minas de carbón, nos procesos das refinerías
 • auga. Gaiola de hámster Gaiola para coellos Gaiolas con galos Paxaro nunha gaiola Gaiola para cadelos Gaiola para a cría de gato Paxareira Gaiola de Faraday
 • elemento químico da táboa periódica dos elementos de número atómico 31 e símbolo Ga O galio é un metal brando, agrisado en estado líquido e prateado brillante
 • funcionamiento de queimadores de gas tráfico, garaxes, determinadas industrias, braseiros de leña, incendios e minas o gas grisú contén CO Artigo principal:
 • presente tamén no sector do gas e nos servizos e telecomunicacións. Unión Fenosa foi adquirida por Gas Natural, que agora opera como Gas Natural Fenosa, nun proceso
 • completo, presenta as propiedades dun gas nobre. Isto é, é inerte non reacciona e ao igual que estes, é un gas monoatómico incoloro e inodoro. O helio
 • Villarino Quiénes somos Gas Natural Fenosa en castelán Consultado o 24 de outubro de 2015. Museo de Arte Contemporáneo Gas Natural Fenosa MAC

Users also searched:

gas, estados da materia. gas,

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →